SPORTOVNÍ HALA DĚTMAROVICE

Návštěvní a provozní řád

 1. ADRESA 
 • Dětmarovice č. p. 1545, 735 71 
 1. PROVOZOVATEL 
 • OBEC DĚTMAROVICE 27, 735 11, IČ: 00297445, DIČ: CZ00297445
 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Provozovatelem SPORTOVNÍ HALY DĚTMAROVICE (dále jen SH) je OBEC DĚTMAROVICE
  2. Prostory jsou určeny pro tělovýchovu, sálové sporty, squash a kulturní společenské akce. V hale je také k dispozici lezecká stěna. Návštěvníci, uživatelé a pořadatelé akcí se vždy řídí dobrými mravy, pravidly společenského chování a pravidly stanovenými provozovatelem, která jsou v níže uvedených bodech popsána.
  3. Návštěvníkem SH je fyzická osoba popsaná v článku 1.1 NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU. Uživatelem SH je fyzická nebo právnická osoba, která na základě dohody s provozovatelem SH užívá SH nebo její jednotlivé části za účelem provádění tělovýchovné, sportovní nebo obdobné činnosti, ke které je SH nebo jeho příslušná část určena. Pořadatelem je právnická nebo fyzická osoba, která na základě dohody s provozovatelem pořádá svým jménem a na svůj účet jednorázovou sportovní, kulturní nebo obdobnou akci pro veřejnost nebo širší okruh osob. 
 1. PŘÍLOHY
  • NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
  • PROVOZNÍ ŘÁD

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD je viditelně vyvěšen u vstupu do SH a na www.haladetmarovice.cz  Každý, kdo do SH vstoupí, je povinen seznámit se a řídit pravidly v tomto dokumentu stanovenými.

 1. Tento NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD byl schválen Radou obce Dětmarovice dne 06.02.2023 usn. č. 91/4 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
  1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do SH, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní nebo jiné akce. SH je pro návštěvníky přístupná vždy před zahájením a v průběhu sportovní či kulturní akce. Po skončení akce musejí SH opustit dle pokynů pořadatelů. Pokud návštěvník přichází za účelem aktivně sportovat nebo obdobně relaxovat, je uživatelem a musí se řídit dle podmínek PROVOZNÍHO ŘÁDU.
  2. Účelem NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a jejich majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se ve SH.
  3. Každý návštěvník svým vstupem do prostor SH bere na vědomí, že je povinen seznámit se s tímto NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM a dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování v něm stanovené a zavazuje se je dodržovat.
  4. Tento NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.
 1. VSTUP A POBYT 
  1. Vstup do SH je na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
  2. Vstupovat a pobývat ve SH mohou návštěvníci na základě provedené rezervace a předložení průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení nebo při povolení volného vstupu pořadatelem.
  3. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků policie je návštěvník povinen se kdykoliv prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostor SH. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostoru zařízení vykázán.
  4. Návštěvníci, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak návštěvníci, kteří ohrožují bezpečnost osob a majetku, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být zaměstnanci provozovatele SH, pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky policie kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
 1. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ 
  1. Každý návštěvník je povinen chovat se ve SH tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby.
  2. Na hrací plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/
  3. Návštěvník je vždy povinen dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, příslušníků integrovaného záchranného systému a zaměstnanců provozovatele SH.
 1. NÁVŠTĚVNÍKŮM JE ZAKÁZÁNO 
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 • vstupovat do vnitřních prostor s jízdními koly
 • odnášet nebo přemísťovat volný inventář 
 • konzumovat jídlo v hlavní části haly, včetně tribun, pití povoleno jen z plastových lahví

Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při požáru, zemětřesení a dalších mimořádných událostí) je zakázáno manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. 

 • ničit inventář, včetně popisování a polepování  
 • kouřit a rozdělávat oheň 

V prostoru před areálem SH je určené a viditelně označené místo pro kuřáky opatřené popelníkem.

 • zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
 • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha, šatny, recepce)
 • vnášet zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i předměty, které lze použít jako zbraň
 • házet předměty jakéhokoliv druhu na hrací plochu, či do prostoru pro návštěvníky
 • vyslovovat, rozlišovat nebo veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
 • vnášet a konzumovat alkohol, drogy nebo jiné toxické látky
 • zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel v areálu SH mimo místa k tomu určená zaměstnancem provozovatele sportovního areálu
 • vstupovat se psy a ostatními zvířaty do vnitřních prostor 

V případě nedodržení uvedených zákazů bude:

 • návštěvník bude vykázán ze SH 
 • zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
 • vymáhána náhrada za způsobené škody
 1. POŘADATELSKÁ SLUŽBA
  1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržování příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě. 
  2. Pořadatelská služba nosí na svém oblečení viditelné označení POŘADATEL, bezpečnostní služba označení SECURITY a zdravotní služba označení ZDRAVOTNÍK.
  3. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a k vydávání pokynů též bezpečnostní služba, zaměstnanci provozovatele SH a složky integrovaného záchranného systému
 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
  1. Každý návštěvník vstupuje do SH na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Provozovatel odpovídá návštěvníkům pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním a porušením právních povinností jeho zaměstnanců ve SH.
  2. Úrazy a škody na zdraví a na majetku je návštěvník povinen neprodleně nahlásit pořadatelské službě nebo zaměstnancům provozovatele SH. V případě úrazu lékárnička se nachází na recepci.
  3. Návštěvníkům, kteří poruší jakýmkoliv způsobem ustanovení NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU, může být do budoucna zakázán vstup do SH, a to na jakoukoliv dobu a bez nároku na jakékoliv náhrady.
  4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy (např. poškození majetku ve SH, škody vzniklé v důsledku udělení pokuty provozovateli SH ze strany státních orgánů).
 1. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
 • EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ:  112
 • HASIČI: 150
 • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
 • POLICIE ČR: 158
 • POLICIE DĚTMAROVICE: +420 974  734 721
 • SPOROVNÍ REFERENT OÚ: +420 596 540 158
 • SPRÁVCE SPORTOVNÍ HALY: +420 731 411 670
 1. ÚČINNOST

Tento NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD sportovní haly je účinný od 1. 3.2023.

PROVOZNÍ ŘÁD

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
  1. Tento PROVOZNÍ ŘÁD určuje zásady chování uživatelů SPORTOVNÍ HALY DĚTMAROVICE (dále jen SH) nebo jeho částí a jejich práva a povinnosti.
  2. Účelem PROVOZNÍHO ŘÁDU je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a jejich majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se ve SH a v jeho přilehlých prostorech.
  3. Každý uživatel svým vstupem do SH bere na vědomí, že je povinen seznámit se s tímto PROVOZNÍM ŘÁDEM a dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování v něm stanovené a zavazuje se je dodržovat.
 1. ČLENĚNÍ 
  1. VNITŘNÍ PROSTORY
   1. 1. NP (vstupní hala s recepcí, šatny, sprchy, klubovna se zázemím, provozní a technické prostory, WC)
   2. 2.NP (technická místnost)
  2. SPORTOVIŠTĚ
   1. hlavní hrací plocha 40 x 20 m
   2. squashový kurt 9,88 x 6,55 m
   3. tribuna – počet míst 104
   4. lezecká stěna – 9 m

Podrobné členění je dáno technickou dokumentací uloženou v kanceláři stavebního úřadu.

  1. VENKOVNÍ PROSTORY (komunikace; chodníky; parkovací místa; přilehlé travnaté plochy a záhony, dětský koutek)
 1. PROVOZNÍ DOBA 
  1. Celoroční provoz: 
  2. PO – PÁ:  13:00 – 21:00
  3. VÍKENDY – SVÁTKY: 9:00 – 21:00
 1. PROVOZNÍ PRAVIDLA A PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ 
  1. Uživatel je povinen a oprávněn užívat SH osobně (fyzická osoba) nebo prostřednictvím svých členů a spřízněných osob (právnická osoba), není oprávněn umožnit užívání třetím osobám.
  2. Krátkodobé a jednorázové rezervace jednotlivých sportovišť  na  www.haladetmarovice.cz 
  3. Operativní a dlouhodobé požadavky na využívání SH se uplatňují u sportovního referenta OÚ na telefonním čísle +420 596 540 158 nebo na e-mail szlaurova.monika@detmarovice.cz.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo částečně omezit provoz nebo zcela uzavřít jednotlivá sportoviště SH, příp. z jiných závažných důvodů. O uzavření provozovatel informuje uživatele a návštěvníky SH vhodným způsobem.
  5. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v pronajatém sportovišti přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví všech osob, které jsou v pronajatém sportovišti přítomny v souvislosti s činností uživatele.
  6. Uživatel je povinen předat sportoviště správci SH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
  7. Uživatel je povinen ihned nahlásit u správce SH veškeré závady či překážky bránící  řádnému užívání sportoviště. Vztahuje se to na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště a závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště uživatelem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným zaměstnancem provozovatele SH není uživateli dovoleno započít využívání sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že uživatel nesplní tuto svou povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel sportovišť jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu.
 1. VSTUP A POBYT 
  1. Vstup do SH je na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
  2. Při užívání SH nebo jeho částí (smluvní uživatelé) musí být přítomna odpovědná osoba starší 18 let. 
  3. Před vstupem na do SH se uživatelé musí seznámit s PROVOZNÍM ŘÁDEM sportoviště, které chtějí využívat.  PROVOZNÍ ŘÁD je k dispozici na recepci.
  4. Na hrací plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/
  5. Smluvní uživatelé sportovišť se prokazují předem dohodnutým způsobem, v jiném případě mohou vstoupit na sportoviště pouze po ohlášení správci SH.
  6. Pokud uživatelé neprokáží své oprávnění pobytu, jsou povinni bezodkladně opustit SH. V opačném případě berou na vědomí, že budou ze sportovišť vykázáni zaměstnancem SH.
  7. Uživatel a další osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být zaměstnanci provozovatele SH, pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky policie, kdykoliv vyvedeni z prostoru SH.
  8. Uživatelé nesmí vstupovat se psy a ostatními zvířaty do vnitřních prostor SH.
 1. UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO 
 • konzumace jídla v hlavní části haly, tedy i pod lezeckou stěnou, pití povoleno jen z plastových lahví
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 • vstupovat do vnitřních prostor s jízdními koly
 • odnášet nebo přemísťovat volný inventář 

Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při požáru, zemětřesení a dalších mimořádných událostí) je zakázáno manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. 

 • ničit inventář, včetně popisování, polepování a pomalování 
 • kouřit a rozdělávat oheň 

V prostoru před areálem SH je určené a viditelně označené místo pro kuřáky opatřené popelníkem.

 • zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
 • vnášet zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i předměty, které lze použít jako zbraň
 • házet předměty jakéhokoliv druhu na hrací plochu, či do prostoru pro návštěvníky
 • vyslovovat, rozlišovat nebo veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
 • vnášet a konzumovat alkohol, drogy nebo jiné toxické látky
 • zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel v areálu SH mimo místa k tomu určená zaměstnancem provozovatele sportovního areálu

V případě nedodržení uvedených zákazů bude:

 • uživatel bude vykázán ze SH 
 • zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
 • vymáhána náhrada za způsobené škody
 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
  1. Každý uživatel vstupuje do SH na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním a porušením právních povinností jeho zaměstnanců ve SH.
  2. Úrazy a škody na zdraví a majetku je uživatel povinen neprodleně nahlásit správci SH.

Lékárnička se nahází na recepci.

  1. Náhrada veškerých škod způsobených uživatelem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. poškození majetku v areálu, škody vzniklé v důsledku udělení pokuty provozovateli SH ze strany státních orgánů, smluvní pokuty a ušlý zisk z důvodu zrušení sportovní akce zaviněného uživatelem apod.).
 1. PRAVIDLA PRO TRÉNINKY, CVIČENÍ, SOUTĚŽE, TURNAJE A UTKÁNÍ
  1. Vstup do prostor SH je umožněn uživatelům dle sjednoceného rozvrhu, zpravidla však nejdříve 15 – 30 min. (tréninky, cvičení) nebo 60 min. před zahájením (turnaje, soutěže, utkání). Po dohodě se správcem SH lze dohodnout i vstup odlišně. Klíč od šatny a šatní skřínky bude vydán správcem haly po zapsání do návštěvní knihy. Při odchodu klíč vrací.
  2. Do prostorů šaten je družstvu umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem či kapitánem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny. Klíče od prostorů šaten obdrží zodpovědné osoby nejdříve před zahájením tréninku, cvičení apod. Tyto osoby svým podpisem potvrdí správnost časových údajů přítomnosti v návštěvní knize haly  a po ukončení akce klíč vrací. 
  3. Uživatelé dbají na hygienu v prostorách haly i šaten.
  4. Osoba zodpovědná za družstvo, při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci.
  5. Tyto osoby při změnách sportů zodpovídají za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky, koše atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není se správcem SH dohodnuto předem jinak. Bez souhlasu správce SH nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.
  6. Zodpovědné osoby dohlížejí na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!!!
  7. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správa SH právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně týden předem.
  1. Lezecká stěna ve SH slouží výhradně pro výcvik volného lezení s vrchním jištěním. Lezení na stěně mohou provádět pouze osoby, které se prokázaly platným průkazem lezce, a seznámili se s provozním řádem lezecké stěny, který je k dispozici na recepci. V návštěvní knize svým podpisem stvrdí, že byli s provozním řádem lezecké stěny seznámeni.
  1. Při vstupu na squashový kurt, prosíme, zkontrolujte, zda jsou správně zavřené skleněné dveře. Zároveň prosíme o jejich opatrné zavírání. Bezpečnostní sklo zadní skleněné stěny pro hru SQUASH je určené pouze k odrazu míče zpět do hry. Jakékoliv narážení do zadní skleněné stěny, odrážení se od ní, kopání, údery raket a podobně je  přísně zakázáno!!! Vnášení jakýchkoliv předmětů vyjma raket, míčků a brýlí do prostoru kurtu je
   zakázáno.
 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ
  1. Pořadatel je povinen určit pro pořádání akce odpovědného zástupce, kterým je osoba starší 18 let a  je povinna být přítomna po celou dobu trvání akce ve SH. Pořadatel přebírá při konání všech svých akcí odpovědnost za dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně NÁVŠTĚVNÍHO A PROVOZNÍHO ŘÁDU sportovního areálu a DÍLČÍCH PROVOZNÍCH ŘÁDŮ jednotlivých sportovišť. 
  2. V případě sportovní akce je pořadatel povinen zajistit dostatečný počet pracovníků pořadatelské služby. V případě kulturní akce typu koncertu, apod. je pořadatel povinen zajistit bezpečností službu. 
  3. Pořadatel je povinen po celou dobu akce zajistit odborný zdravotní dohled. Dále je povinen zajistit volný vjezd všem složkám integrovaného záchranného systému.
  4. Pořadatelská služba musí být na svém oblečení viditelně označena POŘADATEL, bezpečnostní služba označena SECURITY a zdravotní služba označena ZDRAVOTNÍK.
  5. Pořadatel je povinen umožnit vstup na pořádanou akci zaměstnancům provozovatele SH zajištění nezbytných provozních záležitostí a kontroly dodržování všech pravidel.
  6. Před zahájením sportovní akce hlavní pořadatel sdělí v recepci SH své jméno a příjmení, rodné číslo nebo číslo OP a svým podpisem stvrdí pravdivost těchto údajů. Na vyžádání správce SH je povinen prokázat svoji totožnost důvěryhodným osobním dokladem.
  7. Pořadatel je povinen se řídit nařízením Moravskoslezského kraje č. 4/2006 kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, a zajistit v rozsahu stanoveném krajským úřadem pro pořádání této akce řadu opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění požární bezpečnosti a neodkladné lékařské péče zúčastněných osob. 
  1. V případě porušení PROVOZNÍHO ŘÁDU A NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU ze strany pořadatele, může být akce provozovatelem SH zrušena bez nároku na jakékoliv náhrady a podle okolností může být předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření policie.
 1. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
 • EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ: 112
 • HASIČI: 150
 • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
 • POLICIE ČR: 158
 • POLICIE DĚTMAROVICE: +420 974 734 721
 • SPORTOVNÍ REFERENT OÚ: +420 596 540 158
 • SPRÁVCE SPORTOVNÍ HALY: +420 731 411 670
 1. ÚČINNOST

Tento PROVOZNÍ ŘÁD sportovní haly je účinný od 1. 3. 2023.

Číslo usnesení: 91/4 ze dne 06.02.2023

Návštěvní a provozní řád ke stažení v PDF

Každý uživatel lezecké stěny (lezec) leze výhradně na vlastní odpovědnost a nebezpečí!!!

 1. Lezecká stěna slouží výhradně pro výcvik volného lezení s vrchním jištěním.
 2. Lezení na stěně mohou provádět osoby, které předem uhradily příslušný poplatek a prokázaly se platným Členským průkazem ČHS (Český horolezecký svaz) nebo osvědčením instruktora lezení.

Nováčkům a začátečníkům pouze za stále přítomností instruktora.  Osobám mladším 15 – let pouze pod přímým dohledem starší 18 – let splňující výše uvedené podmínky. Každý lezec musí mít odpovídající výzbroj.

 1. Při zjištění jakékoliv závady (uvolnění chytu nebo jistícího prostředku, poškození lana…) okamžitě upozornit správce haly a ostatní lezce.
 2. Přestavování chytů (změna nebo otáčení chytů) není povoleno.
 3. V hlavní části haly, tedy i pod stěnou, je zákaz konzumace jídla. Pití povoleno jen z plastových lahví.
 4. Vstup do ostatních části haly, které nesouvisí s lezeckou stěnou, není dovolen. Přístup k lezecké stěně pouze vyhrazeným ochozem.
 5. Při tréninku v hale se lezci pohybují jen ve vymezených prostorech.
 6. Zákaz používání jakéhokoliv sportovního náčiní včetně doneseného mimo prostor lezecké stěny. 
 7. Správce haly a jím zmocněný zástupce je oprávněn kdykoliv vykázat z haly osobu, která porušuje ustanovení Provozního řádu a Zásad pro lezení na lezecké stěně, a to bez nároků na vrácení vstupného.
 8. Případný úraz je třeba neprodleně hlásit správci haly.
 9. Lékárnička se nachází na recepci sportovní haly.
 10. Vyvěšený Provozní řád je závazný pro všechny lezce.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jednotlivá ustanovení.
 12. Za odložené věci provozovatel neručí.

 

Číslo usnesení: 91/4 ze dne 06.02.2023

Provozní řád lezecké stěny ke stažení v PDF 

 1. Ke hře používá každý zákazník čistý oděv vhodný ke sportování, sálovou obuv se světlou podrážkou a sportovní vybavení určené pro hru SQUASH. Doporučujeme použití ochranných brýlí.
 2. Při vstupu na kurt, prosíme, zkontrolujte, zda jsou správně zavřené skleněné dveře. Zároveň prosíme o jejich opatrné zavírání. 
 3. Při samotné hře je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry. Dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při kterém by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo, a při kterém by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení sportovního centra. 
 4. Vnášení jakýchkoliv předmětů vyjma raket, míčků a brýlí do prostoru kurtu je zakázáno. 
 5. Bezpečnostní sklo zadní skleněné stěny pro hru SQUASH je určené pouze k odrazu míče zpět do hry. Jakékoliv narážení do zadní skleněné stěny, odrážení se od ní, kopání, údery raket a podobně je  přísně zakázáno!!!
 6. Provozovatel sportovní haly nenese odpovědnost za úraz způsobený hrou či pobytem na kurtu. Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Lékárnička se nachází na recepci sportovního haly.
 7. Provozovatel má právo vykázat z prostoru sportovního haly osoby neupravené, opilé či jinak nezpůsobilé k hraní hry SQUASH či pobytu ve sportovní hale.

Číslo usnesení: 91/4 ze dne 06.02.2023

Provozní řád squashového kurtu ke stažení v PDF 

Provozní řád